Granty na Gminne Centra Informacji i Akademickie Biura Karier
autor(ka): CRIS Rybnik
Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło III edycję konkursu o granty na tworzenie Gminnych Centrów Informacji i rozwój Akademickich Biur Karier. Konkurs przygotowany jest przez MGiP we współpracy w wojewódzkimi urzędami pracy w ramach programu Pierwsza Praca. Termin składania wniosków upływa 23 sierpnia 2004 roku.

Celem konkursu na tworzenie Gminnych Centrów Informacji jest wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii oraz zapewnienie mieszkańcom małych miast i terenów wiejskich dostępu do wiedzy i informacji dotyczących m.in. zagadnień rynku pracy, szkoleń i prowadzenia działalności gospodarczej. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy gminne oraz organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) działające na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć 50 000 zł.

Celem konkursu na rozwój Akademickich Biur Karier jest ułatwienie studentom i absolwentom szkół wyższych dostępu do programów zwiększających szanse na podjęcie pracy oraz pomoc w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. Wnioski składać mogą uczelnie i szkoły wyższe posiadające działające Akademickie Biuro Karier, a także organizacje studenckie posiadające osobowość prawną. Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć 20 000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 23 sierpnia 2004 roku do godz. 15.00 w sekretariacie odpowiedniego terenowo wojewódzkiego urzędu pracy (wykaz WUP - ów poniżej). Wnioski, które wpłyną po tym terminie, niezależnie od daty stempla pocztowego - nie będą brały udziału w konkursie. Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych programu Pierwsza Praca i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

organizator: Ministerstwo Gospodarki i Pracy
adres: skr. pocztowa 59 00-955 Warszawa 15,
tel.: (022) 693-54-75, faks: (022) 693-40-51
e-mail: 1praca@mpips.gov.pl
www: http://www.1praca.gov.pl 
źródło: Ministerstwo Gospodrki i Pracy
data publikacji: 2004-07-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!