Uwaga warszawskie organizacje pozarządowe!
autor(ka): Mariusz Pawłowski
Zarząd Gminy Warszawa-Bielany ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych niosących pomoc mieszkańcom Bielan, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie październik - grudzień 2002. Oferty można składać do 16 września.
Zarząd Gminy Warszawa-Bielany, działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 55, poz. 662) oraz Uchwały Nr 524/X/01 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie niektórych zasad postępowania dotyczących zlecania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej, ogłasza konkurs, dla organizacji pozarządowych niosących pomoc mieszkańcom Bielan, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w okresie październik - grudzień 2002.

Z ofertą o przyznanie dotacji ze środków gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej mogą występować organizacje społeczne, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia, pracodawcy, osoby fizyczne i prawne zwane organizacjami pozarządowymi, które podejmują się wykonania tych zadań.

Konkurs dotyczy ofert na stworzenie i prowadzenie klubu o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dla młodzieży z trudnościami we właściwym pełnieniu ról społecznych (z grupy niskiego i podwyższonego ryzyka) z rejonu os. Wrzeciono w Gminie Warszawa Bielany (młodzież w wieku 16-20 lat, przynajmniej 50 osób).

Klub powinien być dostępny dla młodzieży przynajmniej 6 dni w tygodniu

Merytoryczna część oferty powinna zawierać następujące elementy:
1. sposoby rekrutacji młodzieży,
2. szczegółową koncepcję programu klubu uwzględniającą wychowanie poprzez kulturą, sport, naukę, pracę i wolontariat oraz program przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży,
3. koncepcję rozwoju pracy środowiskowej oraz promocji najważniejszych założeń programowych klubu wśród mieszkańców os. Wrzeciono na lata 2003-2004.

Maksymalna wielkość środków przeznaczonych przez Radę Gminy Warszawa-Bielany na wykonanie zadania objętego konkursem wynosi łącznie 38 300 zł.

Na działalność klubową Gmina przeznaczy lokal o powierzchni 150 m. kw. przy ul. Gajcego 11, oraz dodatkowo sprzęt stanowiący wyposażenie klubu o wartości 10 000 zł.

Oferta winna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, powinna również zawierać informacje wyszczególnione w § 8 wspomnianego rozporządzenia. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Warunkiem rozpatrzenia oferty o przyznanie dotacji jest złożenie:
1. dokładnie i czytelnie wypełnionego formularza oferty,
2. aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (z ostatnich 3 miesięcy) lub dekretu kościelnego,
3. sprawozdania finansowe i merytorycznego z działalności organizacji pozarządowej za rok 2001 (w szczególności interesuje nas dotychczasowa realizacja analogicznego programu),
4. aktualnego statutu organizacji,
5. aktualnej opinii (z bieżącego roku) o dotychczasowej działalności wyrażonej przez właściwy miejscowo, ze względu na terytorium działania organizacji, ośrodek pomocy społecznej (w zakresie realizacji programu „Prowadzenie klubu młodzieżowego”),
6.curriculum vitae osób odpowiedzialnych za realizację zadania (kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy klubowej z młodzieżą).

Kalkulacja kosztów realizacji przedstawionego zadania i wysokość oczekiwanej dotacji powinna zostać sporządzona w sposób wiarygodny i uwzględniający istniejące realia. Przewidywalne kwartalne koszty utrzymania lokalu wyniosą około 5 000 zł.

Rozstrzygnięcia dotyczące złożonych ofert podejmowane będą przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
1) merytoryczna wartość projektu, jego zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań gminy,
2) zapotrzebowanie społeczne, korzyści płynące dla mieszkańców gminy,
3) koszty projektu, w tym wysokość wkładu własnego organizacji (rzeczowego, kadrowego, finansowego) i udział innych źródeł finansowania,
4) perspektywy realizacji zadania i potencjalne źródła jego dalszego finansowania,
5) dokonania organizacji w realizacji podobnych przedsięwzięć, rzeczywiste efekty dotychczas realizowanych zadań,
6) dotychczasowa współpraca z samorządem i jego agendami, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowości zleconych zadań oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
7) współpraca z innymi instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi,
8) zgodność celów projektu z celami statutowymi organizacji,
9) możliwości kadrowe (kwalifikacje osób merytorycznie zaangażowanych w realizację zadania, wskazującymi na możliwość wykonania zadania),
10) innowacyjność proponowanych rozwiązań.

Oferty sporządzone wadliwie, bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów bądź informacji lub opinii, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

Termin składania ofert upływa 16 września 2002 r.

Oferty należy składać w Bielańskim Centrum Pomocy Społecznej, przy ul. Przybyszewskiego 80/82, pokój 33a.

Wybór ofert zostanie dokonany do 15 października 2002 r. Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji będą podane do publicznej wiadomości.

Druki ofert oraz wszelkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o środki finansowe (oraz warunków lokalowych) można uzyskać w BCPS, pokój 33a, udzielane również będą informacje pod numerem telefonu: 639 87 72-74 wew.105.
organizator: Bielańskie Centrum Pomocy Społecznej
adres: Warszawa Przybyszewskiego 80/82, 01-824 ,
tel.: 22-6398772-4 , faks: 8645952
e-mail: sekretariat.bcps@bielany.waw.pl
źródło: Bielańskie Centrum Pomocy Społecznej
data publikacji: 2002-07-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!