Rospuda alert!
autor(ka): Marcin Korniluk
Stowarzyszenie 'Pracownia na rzecz Wszystkich Istot' apeluje o przyłączenie się do kampanii na rzecz ratowania doliny Rospudy koło Augustowa.
Do 18 czerwca 2002 każdy (osoba prywatna, organizacja) ma prawo wnieść uwagi do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Augustowa. Im więcej osób i organizacji złoży wnioski i uwagi tym większa jest szansa na uratowanie doliny rzeki Rospudy.

Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot” posiada raport o oddziaływaniu na środowisko planowanej obwodnicy Augustowa. Powołany przez Stowarzyszenie zespół (planista, prawnik, przyrodnik) pracuje nad uwagami do owego raportu. 10 i 11 czerwca uwagi te (w wersji elektronicznej) zostaną rozesłane wszystkim zainteresowanym, którzy będą chcieli złożyć je potem do Urzędu Miasta w Augustowie. Organizatorzy mogą także dostarczyć wymieniony raport tym, którzy chcieliby sami nad nim popracować (xero 130 stron).

Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot” prowadzi kampanię na rzecz ratowania doliny Rospudy wraz z „Ruchem na rzecz Ziemi” z Suwałk od grudnia 1998 roku. Więcej informacji o kampanii można uzyskać na stronie: www.rospuda.most.org.pl

Najaktualniejsze informacje o Rospudzie i obwodnicy.


Most na dziesięć przęseł


Raport oddziaływania na środowisko planowanej obwodnicy Augustowa jest wyłożony do wglądu w tutejszym Urzędzie Miasta. Według autorów aportu, wariant budowy obwodnicy jaki wybrano, jest najdroższy, ale za to najmniej szkodliwy dla przyrody.

Most na rzece Rospudzie będzie miał długość ponad pól kilometra. Przekształcenia , jakie zajdą w środowisku będą trwale, negatywne i nieodwracalne. Jednak, jak zauważają autorzy projektu, Augustów obwodnicy potrzebuje.

Budowa obwodnicy wokół Augustowa weszła w kolejną fazę - wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Ponieważ jest to inwestycja zaliczana do takich, które mogą znacznie pogorszyć stan środowiska, inwestor, w tym wypadku Generalna Dyrekcja Dróg w Białymstoku, jest zobowiązana do przedstawienia raportu oddziaływania na środowisko. Krzysztof Nytko i Grażyna Strutynska z Zakładu Ekspertyz Ochrony Środowiska z Białegostoku, biegli Ministerstwa Środowiska, taki raport przygotowali. Z jego treścią może zapoznawać się każdy mieszkaniec miasta i gminy przez tereny, które inwestycja przebiega, ale nie tylko. Prawo wglądu i wnoszenia uwag ma każdy, bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo. Uwagi mogą wnosić także instytucje i organizacje. Urząd Miasta, może, ale nie musi, w ramach odpowiedzi zorganizować np. rozprawę administracyjna z udziałem tych, które takowe uwagi wnosili. Z raportem można zapoznać się do 18 czerwca. Do tego czasu też można składać swoje uwagi odnośnie tej inwestycji i jej wpływu na środowisko.

Wariantów przebiegu obwodnicy wokół Augustowa w przeciągu kilkunastu ostatnich lat było kilka. Ostatecznie wybrano wariant trzeci. Na drodze Budzisko- Augustów – w miejscowości Gatne - obwodnica wchodzi na tereny rolne, dalej po istniejących obecnie drogach gminnych przebiega przez miejscowość Poniatkowo, Gatno i Szczeberka. W Szczeberce wchodzi w tereny leśne, a później wkracza do Doliny Rospudy - obszar objęty ochroną krajobrazową i dodatkowo strefa ciszy, zaliczany do cennych przyrodniczo ze względu na bagna. W latach siedemdziesiątych planowano tam utworzenie rezerwatu.

Inwestor wybrał wariant, według autorów raportu, taki, który w najmniejszym stopniu ma ingerować w przyrodę doliny. Według tych koncepcji wybrano miejsce w którym koryto rzeki ma tylko 10 metrów, a złoża torfu sięgają 7 metrów. Dalej obwodnica będzie biegła do wsi Mazurki, omijając jej centrum, zbliży się do rzeki Kamienny Bród i do jeziora Necko - kolejnej obszar objęty strefa ciszy i ochrona krajobrazu. Dalej krzyżuje się z droga Augustów – Raczki i przez tereny obecnie rolne, w przyszłości planowane do częściowego zalesienia i jako przemysłowe, zakończy się na trasie Augustów - Warszawa. Na początku obwodnicy - w Gatnem i na połączeniu z droga relacji Ogrodniki - Olsztyn - planowane są budowy wiaduktów bezkolizyjnych. Na końcu obwodówki – na skrzyżowaniu z drogą nr 16 - Augustów - Warszawa- będzie rondo i docelowo dwupoziomowy węzeł. Na rzece Szczeberce i Kamieny Bród także dwa kolejne mosty. Obsługę pól ma zapewnić dodatkowo kilka dróg dojazdowych odbiegających od obwodnicy.

Budowa obwodnicy ma trwać etapami. Najtrudniejszy i najdłuższy - będzie dotyczył mostu nad rzeka Rospuda - jego budowa ma trwać aż osiemnaście miesięcy, ale tylko jeden sezon bezpośrednio na terenie Doliny. Plac budowy ma mieścić się poza terenem doliny, a sam most zostanie zbudowany specyficzną metodą - przesuwu gotowych już części. Most nad Rospudą będzie jednym z najdłuższych w Polsce - 516 m i aż dziesięć przęseł, wszystko to po to, by w jak najmniejszym stopniu zaburzyć stosunki wodne Doliny.

Według autorów raportu, Krzysztof Nytko i Grażyna Strutynska, budowa obwodnicy najbardziej wpłynie na zmiany krajobrazu, faunę i florę. Zmieni także stosunki wodne. W minimalnym tylko stopniu spowoduje pogorszenie jakości powietrza i hałas. Około 17 procent terenów zostanie wyłączonych z czynności biologicznych. Zmiany jakie zajdą w krajobrazie, stosunkach wodnych będą, według autorów projektu trwale, nieodwracalne i negatywne. Zaburzenie stosunków wodnych wpłynie także na zmiany szaty roślinnej. Dojdzie do zakłóceń wizualnych, zmniejszeniu walorów przyrodniczych tych terenów, znacznemu zaburzeniu ulęgną bagna i podmokłość tych terenów. Augustów już nie będzie ten sam. Jednak autorzy projektu rozważali także wariant "zero" - czyli brak budowy obwodnicy wokół Augustowa. I według nich, Augustów, zwłaszcza jako miasto o statusie uzdrowiskowym obwodnicy potrzebuje, bo normy dla takiego miasta już teraz nie są spełniane. Prognozy na 2020 r. zakładają , że ruch w Augustowie zwiększyłby się ponad stokrotnie. Stanowiło by to realne zagrożenie dla miasta i mieszkańców. Ruchem tranzytowym odbywającym się przez miasto, szczególnie zagrożona jest strefa kanału Augustowskiego. Wyprowadzenie ruchu poza Augustów wpłynęłoby dobrze na ochronę zabytków Kanału Augustowskiego według autorów raportu. Stoją oni jednak na stanowisko, ze wprawdzie wybrano wariant najkorzystniejszy, niemniej lepiej byłoby, gdyby obwodnica biegła gdzie indziej.

organizator: Stowarzyszenie 'Pracownia na rzecz Wszystkich Istot'
adres: ul. Leg. Piłsudskiego 12/7 Siemiatycze, 17-300 ,
e-mail: korec@o2.pl
źródło: Stowarzyszenie 'Pracownia na rzecz Wszystkich Istot'
data publikacji: 2002-06-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!