Inauguracja Programu 'Pierwsza Praca'
autor(ka): Joanna Gurba (ngo.pl)
3 czerwca 2002 odbyła się w wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie inauguracja programu 'Pierwsza Praca'.
Inauguracji programu "Pierwsza Praca" towarzyszyły panele: Kształcenie a doświadczenie zawodowe, Absolwent-pracodawca: przyjaciele czy wrogowie, Wolontariat: szanse, obawy, mity oraz warsztaty Samozatrudnienie jako droga do kariery zawodowej prowadzone przez studentki andragogiki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Na spotkaniach rozmawiano między innymi o tym, jaką wartość dla pracodawcy ma pracownik podnoszący swoje kwalifikacje, czy obecny system szkolnictwa przygotowuje takich pracowników pod kątem potrzeb pracodawców, dlaczego zatrudniający absolwentów obawiają się ze zwiększonych wydatków na szkolenie pracownika, dlaczego w porównaniu ze społeczeństwami krajów zachodnioeuropejskich, niewielka jest ilość osób zainteresowanych pracą wolontariacką i jakie możliwości stwarza praca w charakterze wolontariusza.

Całość spotkań podsumowała konferencja prasowa nt. programu ‘Pierwsza Praca’, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, podczas której na liczne pytania dziennikarzy odpowiadali: minister pracy Jerzy Hausner, wiceminister pracy Andrzej Zdebski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, kierownik CIZ oraz komendant wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy. Równocześnie zaprezentowano stronę internetową programu www.1praca.gov.pl.

Uczestnikami spotkań byli ponadto: rektor AGH Ryszard Tadeusiewicz, szefowa PUP w Krakowie Dorota Niemiec, doradca zawodowy Ewa Bodzińska-Guzik, ponadto kierownicy CIZ z Krakowa i Tarnowa, przedstawiciele pracodawców - m.in. Dorota Kowalska - specjalista ds. rekrutacji w Procter&Gamble oraz pracodawcy Izby Przemysłowo-Handlowej, a także prezes Centrum Wolontariatu Iwona Pańtak, komendant Krakowskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego Andrzej Żugaj, wolontariusze, studenci, harcerze i dziennikarze.

W tym roku szkoły ponadgimnazjalne opuści około 900 tys. absolwentów. Szacuje się, że blisko 520 tys. spośród nich będzie potrzebowało pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. Z myślą o nich rząd przygotował program „Pierwsza Praca”, który ma uchronić młode osoby kończące edukację przed bezrobociem.
Dzięki działaniom zaproponowanym w programie i przy wykorzystaniu tych środków, które są dostępne, szanse na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego w formie subsydiowanego stażu, subsydiowanej pracy lub wolontariatu, a także na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej otrzymać może 120 tys. młodych ludzi, natomiast 20 tys. będzie miała okazję wziąć udział w szkoleniach. Zagwarantowane środki to nieco ponad 330 mln złotych (Fundusz Pracy, Phare Spójność Społeczna-Gospodarcza, pożyczka Banku Światowego na Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich).

Kilka słów o programie
Podstawowym celem programu „Pierwsza Praca” jest zapobieganie bezrobociu abslwentów, zwłaszcza konieczne jest zwiększenie ich szans na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego najpóźniej przed upływem 6 miesięcy od momentu rejestracji w Powiatowych Urzędach Pracy.
Choć propozycje przedstawione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej mają przede wszystkim na celu ułatwienie absolwentom zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, realizacja programu w dalszej perspektywie posłuży także pobudzeniu rozwoju gospodarczego i aktywności lokalnej w rozwiązywaniu problemów społecznych. Na „Pierwszą pracę” składa się pięć elementów: małe i średnie przedsiębiorstwa; samozatrudnienie; kształcenie; wolontariat; informacja, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
Wszelkie informacje dotyczące programu są dostępne na stronie internetowej www.1praca.gov.pl lub www.mpips.gov.pl
organizator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www: www.1praca.gov.pl 
źródło: inf. własna
data publikacji: 2002-06-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!