Przebudźcie się!
autor(ka): Piotr Szczepkowski
Stowarzyszeniu 'Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka' zaprasza do udziału w programie grantowym 'Przebudzenie'.
Celem konkursu jest pobudzenie mieszkańców do działań społecznych, sfinansowanie tych działań, a przez to zaspokojenie istotnych potrzeb społeczności lokalnej.

Program obejmuje powiaty: elbląski, braniewski i część powiatu ostródzkiego do miasta Morąg i Małdyty.

Szczególnie oczekiwane będą inicjatywy z zakresu:
- wyrównywania szans edukacyjnych
- aktywizacji młodzieży
- włączania mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych
- integracja różnych grup (młodzież, nauczyciele, rodzice, samorząd lokalny i inni)
- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Zasady przyznawania grantów.

1. Działania organizowane są przez:
a. organizacje pozarządowe
b. instytucje kulturalne
c. samorządy szkolne
d. grupy nieformalne firmowane przez osobę prawną, przejmującą odpowiedzialność za projekt
e. szkoły i przedszkola.

2. Działania są dotowane w oparciu o środki Północnego Funduszu Lokalnego, działającego przy Stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, dotacje sponsorów oraz dotacje Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

3. Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie w siedzibie Funduszu w terminie do 28 czerwca 2002 roku wypełnionego formularza wniosku o dotację (dostępnego w biurze Stowarzyszenia „CREP”).

4. Dotacje przyznawane są w ramach programu grantowego na podstawie następujących kryteriów:

a. wartość merytoryczna projektu - max 50 pkt.
b. zaangażowanie społeczne w realizacji zgłaszanego projektu - max 40 pkt.
c. wkład własny aplikującej organizacji - max 10 pkt.

5. Dotacja może pokrywać do 90% całkowitych kosztów projektu, pozostałe 10% może stanowić gotówka lub wkład pracy (np. pracy własnej, wolontariuszy, materiały, wykorzystany sprzęt itp.).

6. Organizacja / instytucja może zgłosić do programu maksymalnie dwa projekty.

7. Wysokość dotacji może wynosić minimalnie 500 zł, maksymalnie 3000 zł.

8. Projekt musi być zrealizowany do 15.10.2002 roku.

9. Rozliczenie dotacji powinno nastąpić do dnia 30.10.2002 roku

10. W ramach projektu nie są finansowane:
a. bieżące koszty funkcjonowania organizacji / instytucji (w tym czynsz, energia, opłaty telefoniczne)
b. wynagrodzenie etatowe stałych pracowników organizacji / instytucji (możliwe są umowy zlecenia i umowy o dzieło)
c. działalność gospodarcza organizacji / instytucji
d. zakupy nieruchomości, środków transportu i realizacja robót budowlano – remontowych.

11. Wnioski kierowane do Funduszu rozpatrywane są przez Komisję Grantową, w której skład wchodzą przedstawiciele sponsorów.

12. Uchwały Komisji Grantowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

13. W koniecznych przypadkach Komisja może zażądać od uczestników programu dalszych szczegółów w celu wyjaśnienia zawartości ich propozycji.

14. Dotacja zostanie przekazana na podstawie zawartej ze Stowarzyszeniem „CREP” umowy.

15. Szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań organizacji określi umowa zawarta pomiędzy organizacją / instytucją a Stowarzyszeniem „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

16.
Po zakończeniu realizacji programu organizacje/instytucje będą musiały złożyć sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) do 30 października 2002 roku.
organizator: Stowarzyszenie #8222;Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
adres: ul. Sprzymierzonych 14,
tel.: (55) 248 10 91 do 93, faks: (55) 248 10 90
e-mail: crep@el.onet.pl
www: www.crep.of.pl 
źródło: Stowarzyszeniu #8222;Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka
data publikacji: 2002-06-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!