ABC Ustawy: działalność pożytku publicznego
autor(ka): Igor Goliński (Stow. na rzecz FIP), oprac. MB (redakcja ngo.pl)
Dzisiaj w Sejmie odbędzie sie pierwsze czytanie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zmiany jakie przyniesie ten akt omawiamy w cyklu artykułów. Dziś piszemy o działalności pożytku publicznego.
Działalność pożytku publicznego
Działalnością pożytku publicznego będzie społecznie użyteczna działalność, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Sfera ta, określona w ustawie (art. 4) obejmuje m.in.: działalność charytatywną i pomoc społeczną, naukę, edukację, oświatę, wychowanie, ekologię i ochronę zwierząt, promocję i organizację wolontariatu.

Organizacje pozarządowe realizują cele statutowe poprzez prowadzenie działalności statutowej. W myśl ustawy działalność taka może być nieodpłatna lub odpłatna. Działalnością odpłatną pożytku publicznego organizacji pozarządowej jest działalność, za którą organizacja pozarządowa pobiera wynagrodzenie (opłatę). Ponadto, działalnością odpłatną pożytku publicznego będzie sprzedaż towarów i usług wytworzonych przez beneficjentów działalności pożytku publicznego (np. bezrobotnych), jak również sprzedaż przedmiotów darowizn na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego może być przeznaczony wyłącznie na realizacje działalności pożytku publicznego. Działalność taka jest w ustawie odróżniana od działalności gospodarczej (m.in. w projektowanej ustawie proponowane są ograniczenia dotyczące wysokości opłat za taką działalność) i nie może być z tą ostatnią mieszana w ramach tych samych działań.
źródło: Stowarzyszenie na rzecz FIP
data publikacji: 2002-06-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!