ABC Ustawy: współpraca z administracją
autor(ka): Igor Goliński (Stow. na rzecz FIP), oprac. MB (redakcja ngo.pl)
Jutro w Sejmie pierwsze czytanie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Czy organizacje wiedzą, jakie zmiany im przyniesie? Chcąc przybliżyć wiedzę na ten temat, rozpoczynamy cykl artykułów omawiających podstawowe zapisy Ustawy. Dziś piszemy, kogo dotyczyć będzie ustawa i prezentujemy zasady współpracy organizacji z administracją publiczną.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nierozerwalnie z nią związana ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mają szansę stać się kluczowymi aktami prawnymi regulującymi działalność organizacji pozarządowych.

Pierwsza z omawianych ustaw określa zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządem terytorialnym, tworzy możliwość uzyskania (głownie przez stowarzyszenia i fundacje) statusu organizacji pożytku publicznego oraz reguluje pozycję prawną wolontariuszy. Ustawa ta odnosi się, więc do podstawowych i niezmiernie ważnych dla organizacji pozarządowych spraw. Jej uchwalenie może być momentem przełomowym w historii rozwoju „trzeciego sektora” w Polsce.

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zawiera przepisy zmieniające inne ustawy. Jej celem jest „umiejscowienie” regulacji zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dotychczasowym systemie prawa. Na mocy tej ustawy zostaną wprowadzone liczne ułatwienia i preferencje dla organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego. Zmiany dotyczą m. in. zasad organizowania zbiórek publicznych, ponoszenia przez organizacje kosztów w sprawach cywilnych oraz preferencji podatkowych. Za wręcz rewolucyjną zmianę w systemie finansowania organizacji pozarządowych należy uznać wprowadzenie tzw. 1%. Prawdopodobnie od 2004 roku każdy obywatel będzie miał prawo do przekazania kwoty odpowiadającej 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji pozarządowej.

Z uwagi na fakt, iż wspomniane ustawy będą miały bez wątpienia ogromny wpływ funkcjonowanie „trzeciego sektora’, prezentujemy Państwu „ABC Ustawy” - cykl artykułów przygotowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. Zapraszamy do lektury oraz odwiedzania strony www.ustawa.ngo.pl.


Zakres stosowania ustawy

Projektowana ustawa obejmie swoim zakresem głównie stowarzyszenia, fundacje (z wyłączeniem fundacji tworzonych przez partie polityczne) oraz kościelne (wyznaniowe) osoby prawne, jeśli cele statutowe takich jednostek wyznaniowych przewidują wyłącznie prowadzenie działalności pożytku publicznego. Projekt nie ma zastosowania do jednostek organizacyjnych utworzonych przez organy administracji publicznej, z wyjątkiem stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego.

Współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

Projektowana ustawa zawiera katalog zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną. Współpraca ta odbywać się ma na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

Zgodnie z projektem, odwołującym się do terminologii ustawy o finansach publicznych, organy administracji publicznej będą mogły zlecać wykonywanie zadań publicznych w drodze powierzenia/kontraktowania (finansowania) lub wsparcia (dofinansowania) określonych zadań publicznych. Środki na realizację zadań przekazywane będą w formie dotacji po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu.

Projektowana ustawa dosyć szczegółowo reguluje, w wymiarze praktycznym, współpracę władzy publicznej z organizacjami. Określa m.in. terminy ogłoszeń konkursów, wzory wniosków, sprawozdań z wykonania umów, możliwość zawierana umów wieloletnich oraz zasadę jawności informacji o trybie przyznawania dotacji.

W ustawie przewiduje się też możliwość wystąpienia z własną inicjatywą wykonywania zadania przez organizację pozarządową. Ustawa wiele miejsca poświęca pozafinansowym aspektom współpracy (wymiana informacji, opiniowanie rozwiązań przyjmowanych przez administrację, możliwość tworzenia wspólnych zespołów i komisji merytorycznych).

źródło: Stowarzyszenie na rzecz FIP
data publikacji: 2002-06-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!