ABC Ustawy: Nadzór i kontrola
autor(ka): Igor Goliński (Stow. na rzecz FIP)
W cyklu prezentującym projekt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie piszemy dziś, kto i w jakim zakresie będzie mógł skontrolować działanie organizacji pozarządowych.
Projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakłada, że nadzór nad działalnością organizacji pozarządowych, zarówno mających status pożytku publicznego, jak i nieposiadających go (a także nad uwzględnionymi w ustawie jednostkami kościelnymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego) w prawie wszystkich przypadkach będzie sprawował minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie – minister pracy). Nadzór i kontrolę minister będzie sprawować w zakresie realizacji zleconych, przez administrację, zadań publicznych, a także prawidłowości korzystania z uprawnień określonych w ustawie, takich jak np. prowadzenie bez zezwolenia zbiórki publicznej przez organizację pożytku publicznego.

Kontrola będzie przeprowadzana na wniosek organu administracji, z którą dana organizacja pozarządowa zawrze umowę o wspieranie lub dotowanie realizowanych zadań. Jeżeli w trakcie kontroli organizacji pożytku publicznego okaże się, że organizacja realizuje zadania zlecone niezgodnie z umową dotacyjną, to minister albo odpowiedni wojewoda wezwie do usunięcia takich uchybień. W wezwaniu minister określi też termin, w jakim organizacja powinna usunąć błędy i nieprawidłowości. Jeśli wykryte nieprawidłowości nie zostaną usunięte, to sąd rejestrowy, na wniosek ministra, pozbawi organizację pozarządową, mającą status pożytku publicznego tego statusu.

Najwyższa Izba Kontroli będzie mogła kontrolować pod względem gospodarności i legalności organizacje pozarządowe, które będą realizować zadania publiczne z udziałem środków publicznych (jak dotychczas). Ponadto Regionalne Izby Obrachunkowe zachowają na dotychczasowych zasadach uprawnienia kontrolne w organizacjach pozarządowych, które dysponują środkami publicznymi.
źródło: Stowarzyszenie na rzecz FIP
data publikacji: 2002-06-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!