ABC Ustawy: Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
autor(ka): Igor Goliński (Stow. na rzecz FIP), oprac. MB (redakcja ngo.pl)
Dziś, w ramach cyklu omawiającego zmiany, jakie przyniesie Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, piszemy o obowiązku kontraktowania realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, jaki Ustawa nakłada na samorządy terytorialne.
Ta część projektu stanowi rozwinięcie zapisów ustaw samorządowych, mówiących o obowiązku współpracy administracji lokalnej z organizacjami pozarządowymi. Na mocy projektowanego prawa samorząd terytorialny będzie miał obowiązek kontraktowania realizacji zadań przez organizacje pozarządowe. Wraz ze zleceniem realizacji zadania organizacje pozarządowe uzyskają dotację finansową. Projekt przewiduje finansowanie całości lub części realizowanych przez organizację działań.

Organizacja pozarządowa będzie mogła wystąpić z własną inicjatywą zarówno nowej działalności, jak i działalności wykonywanej przed taką ofertą przez np. jednostkę gminną. Projekt określa, jakie treści powinny się znaleźć w takiej ofercie (m.in. termin i miejsce realizacji zadania). Samorząd będzie miał obowiązek odpowiedzi na taką ofertę w ciągu dwóch miesięcy.

Projekt nakłada na jednostki administracji obowiązek ogłaszania z miesięcznym wyprzedzeniem informacji o rodzaju zadania do zrealizowania, wysokości i zasadach przyznawania dotacji, terminie i warunkach realizacji zadania i innych ważnych informacji. Takie ogłoszenie powinno się pojawić zarówno w biurze np. gminy, na stronie internetowej, jak i w dzienniku ogólnokrajowym lub regionalnym.

Zlecenie realizacji zadania, jak również środki finansowe na jego realizację będą przekazywane na podstawie umowy pomiędzy organizacją i odpowiednim organem administracji. Umowę można będzie zawrzeć na okres dłuższy niż rok, na czas nieoznaczony lub na czas realizacji konkretnego zadania. Organ zlecający będzie uprawniony do kontroli realizacji zadania, m.in. efektywności, rzetelności i jakości jego wykonania.

Organizacje będą miały miesiąc na sporządzenie sprawozdania po zakończeniu działalności w ramach określonej dotacji. W przypadku kontraktów zawartych na dłużej niż rok, organizacja będzie musiała przedstawić takie sprawozdanie po zakończeniu roku budżetowego.

Projekt ustawy zakłada wydanie przez Ministra Pracy wzoru oferty organizacji na realizowanie określonego zadania, umowy oraz sprawozdania z realizacji zadania.
źródło: Stowarzyszenie na rzecz FIP
data publikacji: 2002-06-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!