Wolontariat a prawo
autor(ka): Igor Golinski/FIP
Problemom związanym z prawnymi aspektami funkcjonowania, rozwoju i promocji wolontariatu została poświęcona konferencja 'Prawne aspekty funkcjonowania wolontariatu w Europie'.
W Europie Środkowo-Wschodniej, po 1989 r. zaczęły powstawać i rozwijać się różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie. Część z nich przybrała formę zinstytucjonalizowaną – powstały zarejestrowane organizacje pozarządowe, świadczące usługi dla dobra publicznego, np. na polu pomocy społecznej, praw i wolności człowieka, etc. Jednocześnie w naszej części świata zaczął się rozwijać ruch wolontariatu. Okazało się, że wiele osób chce, z tych czy innych względów, udzielać się społecznie i pracować nieodpłatnie.

W państwie demokratycznym wszystko powinno być robione zgodnie z obowiązującym prawem. Ale jak należy postąpić, gdy system prawa wewnętrznego de facto nie pozwala na świadczenie pracy wolontarystycznej? Gdy urzędnik nalicza podatek dochodowy, zakładając iż nikt nie robi niczego za darmo?

Problemom związanym z prawnymi aspektami funkcjonowania, rozwoju i promocji wolontariatu została poświęcona konferencja, zorganizowana przez International Center for Not-for-Profit Law oraz Fundację im. S. Batorego „Prawne aspekty funkcjonowania wolontariatu w Europie”, która odbyła się w Warszawie w dniach 23-26 stycznia br.

W spotkaniu uczestniczyli prawnicy, zajmujący się tą problematyką oraz praktycy – szefowie organizacji promujących i organizujących wolontariat z m.in. Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Polski, Łotwy, Ukrainy, USA. Dyskutowano w zasadzie o wszystkich aspektach prawnych, które występują lub mogą występować w związku ze świadczoną pracą ochotniczą. Uczestnicy konferencji zastanawiali się nad potrzebą zdefiniowania i wprowadzenia do prawa pojęcia „wolontariusz” oraz granicami ingerencji legislacyjnej w ten spontaniczny ruch. Wymieniano poglądy, prezentowano praktyki oraz rozwiązań prawa wewnętrznego w poszczególnych krajach w zakresie prawa pracy, zatrudnienia, prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, zbiórek publicznych, problematyki podatkowej w relacji organizacja korzystająca-wolontariusz.

Ustalenia konferencji znajdą się w dokumencie, zawierającym zalecenia rozwiązań (regulacji) dotyczących wolontariatu. Organizatorzy liczą, że będzie on pomocny przy pracach nad aktami normatywnymi mającymi związek z rozwojem wolontariatu.
organizator: ICNL/Fundacja im. S. Batorego
źródło: FIP
data publikacji: 2002-01-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!