Konkurs MSZ: „Wolontariat polska pomoc 2018”
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Wolontariat polska pomoc 2018”. Termin składania ofert mija 18 maja 2018 r.

1. Rodzaj zadania publicznego: pomoc rozwojowa.

Celem konkursu będzie wyłonienie najlepszych ofert na projekty wolontariackie z propozycjami zadań publicznych, obejmujących działania rozwojowe odpowiadające założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018”, odnoszące się do wybranych krajów priorytetowych polskiej pomocy, tj. Kenii, Senegalu i Tanzanii oraz priorytetów i rezultatów działań objętych ww. dokumentem oraz dodatkowo następujących krajów należących do grupy najsłabiej rozwiniętych, tj. w Rwanda, Uganda i Zambia.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w tym stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2018 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Warunki realizacji zadań publicznych określa regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

UWAGA: Zaleca się, aby podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie dokonały rejestracji on-line co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Wolontariat polska pomoc 2018 ze wskazaniem nazwy kraju, na rzecz którego składana jest oferta, nazwy oferenta i numeru oferty wygenerowanego z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 16.15.

Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały opiniowaniu przez Komisję. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
data publikacji: 2018-04-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!