Zmiany w ustawie o pożytku związane z NIW. Cz. 1
autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności nie tylko powołała do życia nową instytucję. Przeniosła również wiele kompetencji należących wcześniej do Ministra Pracy na inne organy. Zobacz, z czym się to wiąże.

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego już obowiązuje – weszła w życie 28 października 2017 r. Wraz z nią zaczęły obowiązywać bardzo liczne zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Artykuły, w których wcześniej wymieniany był minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz jego ministerstwo zastąpiono artykułami, gdzie pojawia się Dyrektor Narodowego Instytutu, Instytut oraz Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Przeniesionych kompetencji jest sporo. Przyglądamy się im, zaczynając od tych, które będą miały znaczenie w najbliższym czasie.

Publikacja listy OPP na stronie BIP Instytutu

art. 27a. ust. 1 ustawy o działalności pożytku (brzmienie od 28 października 2017 r.)
Dyrektor Narodowego Instytutu prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wcześniej wykaz publikowany był w BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – można go też było szukać w serwisie pozytek.gov.pl (na tych stronach wciąż dostępny jest wykaz aktualny dla rozliczeń podatkowych za 2016 r. i wykazy archiwalne z lat poprzednich).

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym będzie można przekazać 1% w rozliczeniach za 2017 r. (czyli w najbliższym okresie rozliczeniowym) prowadził będzie nowy podmiot – Dyrektor Narodowego Instytutu. Wykaz zostanie opublikowany na nowej stronie – stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 

O tym, czego musimy dowiedzieć się w sprawie wykazu uprawnionych do zbierania 1% pisaliśmy niedawno w materiale „Zostań OPP do 30 listopada. Będziesz zbierać 1 procent”.
 

Niektóre OPP składają sprawozdania do 30 listopada

Organizacje pożytku publicznego, jeśli chcą zbierać 1%, muszą sporządzać sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a następnie, w określonych terminach, umieszczać je w internecie. Do tej pory swoje sprawozdania dodawały do bazy działającej na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (baza działała w serwisie pozytek.gov.pl). Od 28 października 2017 r. OPP swoje sprawozdania formalnie będą zamieszczać „na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej”. Tak wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego zmieniona przez ustawę o Narodowym Instytucie Wolności.

Ale czy organizacje pożytku publicznego mają jeszcze czas na publikację sprawozdań OPP? Część ma. Dla większości organizacji pozarządowych terminem na zamieszczenie sprawozdań jest 15 lipca (w 2017 r. był to 17 lipca). Ten termin dotyczy OPP, których rok obrotowy odpowiada rokowi kalendarzowemu.

Organizacje pozarządowe, których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy (taką informację powinien m.in. zawierać statut NGO) mogą sprawozdawać się w innym terminie. Ich czas na zamieszczenie sprawozdań w bazie sprawozdań OPP upływa 30 listopada. Mają więc jeszcze chwilę, a zamieszczane przez nie sprawozdania formalnie powinny już trafiać w nowe miejsce.

Art. 23 6b. ustawy o działalności pożytku (brzmienie od 28 października 2017 r.)
Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

Wnioski spóźnialskich rozpatruje Dyrektor

Jest jeszcze jedna grupa organizacji pożytku publicznego, którą może zainteresować, kto teraz zajmuje się ich sprawozdaniami OPP. Od 2017 r. obowiązuje kontrowersyjny przepis, który daje szansę spóźnialskim. OPP mogą znaleźć się w wykazie uprawnionych do zbierania 1%, nawet jeśli nie dotrzymają terminów na zamieszczanie sprawozdań.

Organizacja, która wykaże, że niezamieszczenie sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego w ustawowych terminach nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych może zostać dopisana do wykazu. Od marca 2017 r. (kiedy przepisy dla spóźnialskich weszły w życie) OPP do listy dopisywał Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 28 października 2017 r. to Dyrektor Narodowego Instytutu będzie oceniał, czy niedotrzymanie terminu nastąpiło „bez winy albo z przyczyn niezależnych”. 

Art. 27a 3a. ustawy o działalności pożytku (brzmienie od 28 października 2017 r.)
Dyrektor Narodowego Instytutu uwzględnia w wykazie, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2, organizację pożytku publicznego, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w art. 23 ust. 1-2 i 2b, w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 6 i 6b, nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.


 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
data publikacji: 2017-11-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!