Zostań OPP do 30 listopada. Będziesz zbierać 1 procent
autor(ka): oprac. red. poradnik.ngo.pl
Ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego powinno być przemyślaną, konsekwentną decyzją NGO. Jednak dla porządku przypominamy: to ostatnia chwila na zarejestrowanie w KRS statusu OPP i znalezienie się na liście uprawnionych do otrzymywania 1 proc. Ale w tym roku wyścig z czasem dotyczy nie tylko organizacji. Czy publikacja wykazu nastąpi w terminie?

Możliwość zbierania środków z 1 procenta podatku to jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego (OPP). Aby móc przyjmować 1 procent, organizacja musi więc mieć status organizacji pożytku publicznego. Musi również znaleźć się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. za dany rok podatkowy.

Aktualny wykaz ogłaszany jest do 15 grudnia każdego roku. Wykaz OPP uprawnionych do zbierania 1 procenta przy rozliczeniach podatkowych za rok 2017 musi zostać ogłoszony do 15 grudnia 2017 r.


Co zrobić, aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1 procenta

W przypadku większości organizacji pożytku publicznego, aby znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do zbierania 1 procenta, nie wystarczy tylko samo posiadanie statusu OPP. Organizacje pożytku muszą w terminie wywiązywać się ze specjalnych obowiązków sprawozdawczych (zobacz: Obowiązki OPP, Termin ważny dla OPP). Jeśli tego nie zrobią, nie zostaną umieszczone w wykazie.

Jednak organizacje dopiero uzyskujące status OPP są w wyjątkowej sytuacji. Jeśli uzyskują status pożytku w 2017 r., to sprawozdanie OPP do bazy sprawozdań złożą dopiero w 2018 r. Zostaną jednak uwzględnione w wykazie uprawnionych do otrzymania 1 procenta przy rozliczeniach za 2017 r., mimo że nie składały jeszcze sprawozdania OPP. To dlatego, że obowiązek dotyczący sprawozdań OPP obejmie je dopiero w kolejnym roku.

W ich przypadku ważne jest jednak spełnienie innego warunku: muszą uzyskać status OPP, czyli mieć w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wpis o jego nadaniu, najpóźniej do 30 listopada (włącznie z tym dniem) roku podatkowego, za który podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1 procent podatku.

Organizacje, które uzyskują status pożytku w 2017 – a szczególnie te, które właśnie teraz zaczynają się o niego starać – muszą zdążyć do 30 listopada 2017 r., żeby znaleźć się w wykazie uprawnionych do zbierania 1 procenta.

Co zrobić, aby zostać organizacją pożytku publicznego

Organizacja ma status OPP, kiedy spełnia wymogi ustawy oraz uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Status uzyskuje się na wniosek. Oznacza to, że organizacja zainteresowana uzyskaniem statusu musi wystąpić do KRS o jego nadanie. Sąd sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie warunki i potwierdza nabycie statusu OPP.

WARUNKI Z USTAWY

  1. organizacja jest podmiotem mogącym ubiegać się o status pożytku (takim podmiotem będzie stowarzyszenie zarejestrowane w KRS oraz fundacja, ale ustawa wymienia też inne rodzaje podmiotów mogące ubiegać się o status)
  2. prowadzi działalność pożytku publicznego od co najmniej 2 lat i działa na rzecz ogółu społeczności lub wyodrębnionej grupy (ale nie wyłącznie na rzecz swoich członków)
  3. ma kolegialny organ kontroli
  4. ma odpowiednio uregulowaną działalność gospodarczą (jeśli ją prowadzi), dostosowane zapisy w statucie i niekaranych członków organu zarządzającego

SZCZEGÓŁOWO o warunkach, jakie musi spełniać organizacja, żeby zarejestrować status pożytku (w poradnik.ngo.pl).

koniecznie zobacz:
Materiały po webinarium portalu ngo.pl: Jak zostać OPP? [film]


Czy KRS zdąży nadać status pożytku do 30 listopada

Staranie się o status OPP pod wpływem impulsu, którym jest koniec roku i perspektywa znalezienia się na liście uprawnionych do otrzymywania 1 procenta, to oczywiście nienajlepszy pomysł. Organizacja, która decyduje się zostać OPP musi wcześniej przeanalizować zarówno przywileje, jak i obowiązki organizacji pożytku, dostosować statut, organy kontroli, sprawdzić, czy spełnia inne wymagania. Ale zakładamy, że wszystko to już zrobiła i ma gotowy wniosek do sądu. Ogarniają ją jednak wątpliwości. Czy sąd zdąży przed 30 listopada?

Trudno rozstrzygnąć, kiedy jest tak naprawdę ostatni dzwonek na złożenie wniosku do sądu rejestrowego. Niektóre przeciążone sądy potrzebują wielu miesięcy na analizę najprostszych wniosków, w innych miesiąc w zupełności wystarcza. Połowa października wydaje się ostatnim w miarę rozsądnym terminem na podjęcie próby, która ma zakończyć się uzyskaniem wpisu o statusie pożytku do 30 listopada. Później to już raczej loteria.


skorzystaj:


Kto będzie prowadził wykaz w listopadzie 2017?

Formalnie jeszcze nie wiadomo.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 procenta dany rok podatkowy to wykaz elektroniczny. Od początku był prowadzony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej (ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego). Wykaz umieszczano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Dostępny był również przez serwis pozytek.gov.pl.

W 2017 r. wszystkie dotychczasowe kompetencje ministra rodziny w tym zakresie przejmie Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności (NIW). Zapisane jest to w ustawie o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, która to, poza powołaniem Instytutu, zmienia zapisy innych ustaw, w tym również ustawy o działalności pożytku. Ustawa o NIW czeka teraz na podpis prezydenta. Wejdzie w życie 14 dni od opublikowania.

Instytut Wolności zacznie więc działać najwcześniej na początku listopada. Publikacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. za 2017 rok będzie jednym z pierwszych ważnych zadań NIW. 


art. 27a. ustawy o działalności pożytku – nowe brzmienie ustępu 1
Dyrektor Narodowego Instytutu prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymiana informacji między NIW i ministrami – kiedy rozporządzenie?

Wykaz OPP uprawnionych do zbierania 1 procenta powstaje w drodze wymiany informacji między Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Finansów, oraz podmiotem, który prowadzi wykaz. Współpraca w tym zakresie jest na tyle ważna i skomplikowana, że postanowiono opisać ją w rozporządzeniu.

art. 27a. ustawy o działalności pożytku – nowe brzmienie ustępu 10
Przewodniczący Komitetu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryby, terminy oraz format i strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5, między Dyrektorem Narodowego Instytutu a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji zadań związanych z tworzeniem i prowadzeniem wykazu, o którym mowa w ust. 1, oraz z przekazywaniem organizacjom pożytku publicznego środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przepisy przejściowe ustawy o NIW określają, że dotychczasowe (obowiązujące dziś) rozporządzenia można stosować jeszcze przez rok od wejścia w życie ustawy o NIW. Jednak zacytowany powyżej zapis z art. 27a. ust. 10 może sugerować, że rozporządzenie o współpracy Dyrektora NIW z ministrami trzeba wydać szybciej. Czy jeszcze w tym roku? Jaka by nie była odpowiedź na to pytanie, pewne jest, że powstanie wykazu będzie w 2017 r. bardziej skomplikowane niż w latach ubiegłych. A to dlatego, że aktualny wykaz będzie tworzony w tym samym okresie, w którym trwać będzie przenoszenie kompetencji z resortu pracy do nowej instytucji.
 

WYKAZ OPP UPRAWNIONYCH DO 1 PROC.
Czego jeszcze nie wiemy, a powinniśmy dowiedzieć się w ciągu miesiąca – dwóch: 

  • Kiedy powstanie strona internetowa Narodowego Instytutu Wolności (i/lub BIP Instytutu)?
  • Jaki będzie jej adres?
  • Jaki będzie adres BIP Instytutu, pod którym dostępny będzie wykaz OPP uprawnionych do 1 proc.?
  • Czy wykaz nadal będzie dostępny przez serwis pozytek.gov.pl? (serwis ten był w poprzednich latach promowany m.in. w mediach publicznych i kojarzy się podatnikom z 1 proc.) 
  • Czy nowe adresy w internecie (jeśli powstaną), zostaną wypromowane? Czy podatnicy dowiedzą się na czas, gdzie szukać uprawnionych OPP? 

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
data publikacji: 2017-10-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!