Program Erasmus+: nabory wniosków w 2016 r.
autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
Komisja Europejska opublikowała 20 października 2015 r. zaproszenie do składania wniosków w Program Erasmus+ na 2016 r. Informacje dostępne są w języku polskim.

Zaproszenie do składania wniosków 2016 – EAC/A04/2015
Program Erasmus+
(2015/C 347/06)

1. Wprowadzenie i cele

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 (1) ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz na rocznych programach prac programu Erasmus+ na 2015 r. i 2016 r. Program Erasmus+ obejmuje lata od 2014 do 2020. Ogólne i szczegółowe cele programu Erasmus+ wymieniono w art. 4, 5, 11 i 16 rozporządzenia.

2. Działania

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk

Działania „Jean Monnet”

Sport

3. Kwalifikowalność

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa (2):

Wymienione poniżej państwa mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+:

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

4. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 1 871,1 mln euro:

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział jest orientacyjny i może ulec zmianie zgodnie z rocznym programem prac programu Erasmus+. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku uprasza się o systematyczne sprawdzanie rocznych programów prac programu Erasmus+ i zmianami do nich, opublikowanymi na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm pod względem dostępnego budżetu dla każdego z działań objętych zaproszeniem do składania wniosków.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników, jak rodzaj projektu i liczba zaangażowanych partnerów.

5. Termin składania wniosków

Wszystkie określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Akcja 1

Akcja 2

Akcja 3

Działania „Jean Monnet”

Działania w dziedzinie sportu

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

6. Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ pod adresem: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm.

Przewodnik po programie Erasmus+ jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.
 

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50.
(2) Z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla organizacji na całym świecie.
(3) Kwota ta obejmuje środki na rzecz międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego (276,5 mln euro ogółem).


Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: http://erasmusplus.org.pl

źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
data publikacji: 2015-10-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!