DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

ABC Ustawy: Organizacje Pożytku Publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadza pojęcie organizacji pożytku publicznego. Dziś piszemy, jakie obowiązki i przywileje będą miały takie organizacje.

Wiadomość archiwalna

A A A

Projekt ustawy nie odbiera żadnego z nabytych dotychczas przywilejów organizacjom pozarządowym. Ustawa przewiduje jednak, niejako dodatkowo, możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Każda organizacja pozarządowa, w rozumieniu projektu, będzie mogła zostać organizacją pożytku publicznego, jeżeli spełni określone dodatkowe warunki. Z ważniejszych wymienić należy:
  • prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy, znajdującej się w trudnej sytuacji (np. bezrobotni),
  • prowadzenie wyłącznie działalności należącej do zawartego w ustawie katalogu działań uznanych za użyteczne publicznie,
  • konieczność tworzenia, udostępniania publicznie i przekazywania do ministra ds. zabezpieczenia społecznego rocznych sprawozdań z działalności (merytorycznych i finansowych),
  • przestrzeganie limitu wysokości wynagrodzeń stosowanych w organizacji
  • oraz konieczność posiadania takich struktur zarządzania organizacją, które zapobiegałyby nadużyciom i konfliktom interesów.


  • Po spełnieniu tych warunków organizacja pozarządowa będzie mogła się ubiegać o uzyskanie statusu pożytku publicznego. Do końca 2003 r. taki rejestr będzie prowadził Minister Pracy i Polityki Społecznej. Od początku 2004 r. rejestr zostanie przekazany Krajowemu Rejestru Sądowemu.

    Organizacje pożytku publicznego będą mogły skorzystać z dodatkowych przywilejów m.in. podmiotowego zwolnienia z niektórych podatków (np. podatku dochodowego od osób prawnych, opłat sądowych). Jednocześnie ustawa nie zakazuje prowadzenia działalności gospodarczej, choć wyłącza ją z zakresu stosowalności podmiotowych ulg podatkowych. Ponadto, organizacje pożytku publicznego będą mogły otrzymać nieodpłatnie, na cele bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności statutowej, w użytkowanie wieczyste albo użytkowanie, nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jak również nieodpłatnie uzyskać własność m.in. budynków, związanych z oddanym w użytkowanie gruntem. Organizacje te będą też mogły korzystać z ofiarności publicznej, bez konieczności uzyskania pozwolenia na zbiórkę publiczną. Mają one jednak obowiązek informowania właściwych władz o terminie i zakresie zbiórki, a także złożyć sprawozdanie o jej wynikach. W organizacjach użyteczności publicznej odbywać służbę zastępczą będą mogli poborowi.

źródło: Stowarzyszenie na rzecz FIP
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.