DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Nabór w Erasmus+: KA3 – Wsparcie dla reform politycznych - kształcenie i szkolenie zawodowe

Komisja Europejska opublikowała 14 października 2017 r. zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Erasmus+ KA3 – Wsparcie dla reform politycznych – Wspólne kwalifikacje w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET). Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2018 r. do godz. 12.00.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl

2017-11-01, 21.52

Ogólnym celem konkursu jest z jednej strony zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych ludzi na rynku pracy oraz sprzyjanie rozwojowi wysoko wykwalifikowanej i mobilnej siły roboczej, z korzyścią również dla przedsiębiorstw, a z drugiej strony wspieranie wspólnych inicjatyw w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie oraz poprawa jego jakości, adekwatności i atrakcyjności.

Szczegółowym celem zaproszenia jest wspieranie opracowywania lub ustanawiania wspólnych kwalifikacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym, również na poziomie wyższym, oraz doskonalenie kwalifikacji już istniejących. Ponadnarodowe kwalifikacje powinny łączyć w sobie komponent uczenia się w miejscu pracy i mobilności, uwzględniać efekty kształcenia, zapewnianie odpowiedniej jakości i uznawanie kwalifikacji, przy jednoczesnym wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i instrumentów europejskich.

W obliczu wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, niedopasowania i niedoborów umiejętności, a także potrzeby podnoszenia kwalifikacji na poziomie sektorowym, wspólne kwalifikacje w kształceniu i szkoleniu zawodowym mogłyby stanowić odpowiedź na pojawiające się wyzwania i zapewnić lepsze dopasowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy.

Kwalifikujące się partnerstwa

Partnerstwo musi obejmować uczestników z co najmniej dwóch różnych krajów, w których realizowany jest program Erasmus+ (w tym co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej):
- 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
- kraje objęte programem, niebędące państwami członkowskimi UE: była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja.

Ponadto w partnerstwie uczestniczyć powinni co najmniej trzej partnerzy, w tym przedstawiciele dwóch spośród nastę­pujących rodzajów organizacji:
- organizator kształcenia i szkolenia zawodowego (na poziomie szkoły średniej II stopnia, na poziomie policealnym (nie wyższym) i na poziomie wyższym),
- przedsiębiorstwo (publiczne lub prywatne) lub izba przemysłowa, handlowa lub rzemieślnicza, albo organizacja branżowa/zawodowa.

Jednym z tych partnerów jest organizacja koordynująca, składająca wniosek o przyznanie dotacji w ramach programu Erasmus+ w imieniu konsorcjum organizacji partnerskich.

Inne kwalifikujące się organizacje uczestniczące:
- urzędy odpowiedzialne za kwalifikacje lub równoważne (na poziomie krajowym, regionalnym lub sektorowym). Zaangażowanie takiej organizacji z każdego z krajów uczestniczących w projekcie będzie uznane za dodatkowy atut w ocenie jakości konsorcjum projektu i ustaleń dotyczących współpracy,
- publiczne władze lokalne, regionalne lub krajowe,
- partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i organizacje pracowników),
- instytuty badawcze,
- europejskie organizacje parasolowe,
- rady sektorowe lub równoważne,
- publiczne służby zatrudnienia,
- organizacje młodzieżowe,
- stowarzyszenia rodziców,
- inne właściwe podmioty.

Działania i oczekiwane rezultaty

Działania muszą rozpocząć się między dniem 1 września 2018 r. a dniem 1 listopada 2018 r.
Czas trwania projektów wynosi 24 miesiące.

Od beneficjentów oczekuje się realizacji dwóch podstawowych rodzajów działań:

- Zaprojektowania lub udoskonalenia wspólnych kwalifikacji w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, zaspokajających konkretne potrzeby w zakresie umiejętności w krajach partnerów obowiązkowych projektu, w celu zapewnienia uznawania takich kwalifikacji w każdym z tych krajów. Wspólne kwalifikacje powinny składać się z jasno określonych jednostek:
- Zdefiniowanych na podstawie szczegółowego profilu kwalifikacji, czyli wyczerpującego opisu spodziewanych efektów uczenia się.
- Uzupełnionych opracowanym w tym celu, wspólnym programem nauczania, z wyraźnym komponentem uczenia się w miejscu pracy, wspierającym transgraniczną, ponadnarodową i międzyregionalną mobilność uczących się.
- Uzupełnionych standardami oceny.
- Ustanowienia nowych i trwałych struktur współpracy w celu zagwarantowania przejrzystości, porównywalności, odpowiednich systemów zapewniania jakości i wzajemnego uznawania kwalifikacji, przy jednoczesnym zapewnieniu, że istniejące zaangażowanie jest ukierunkowane i systematyczne.

Konkretne rezultaty muszą zostać osiągnięte w okresie trwania projektu:
- Zaprojektowanie lub udoskonalenie wspólnych kwalifikacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
- Dostarczanie konkretnych i trwałych wyników w zakresie tworzenia wspólnych kwalifikacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym, w tym zapewnienie większej przejrzystości, porównywalności i uznawania tych kwalifikacji.
- Przedstawienie dowodów na to, w jaki sposób konkretne potrzeby w zakresie umiejętności zostaną dopasowane do potrzeb rynku pracy w krajach/regionach uczestniczących w partnerstwie.
- Utworzenie nowych, trwałych struktur współpracy.
- Udowodnienie prowadzenia konkretnych działań, mających na celu zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez osoby uczestniczące w kształceniu i szkoleniu zawodowym, dzięki stworzeniu lepszych możliwości uczenia się w miejscu pracy i związanych z nimi rozwiązań w zakresie mobilności.
- Zapewnienie długoterminowych efektów synergii w celu podniesienia atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego. Należy wykazać, że realizacja celów projektu będzie kontynuowana po zakończeniu finansowania przez UE.

Budżet

Maksymalny łączny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 6 milionów euro. Maksymalna stopa współfinansowania UE wynosi 80%.
Poszczególne dotacje wynosić będą od 200 000 do 500 000 euro. Przewiduje się sfinansowanie około 20 projektów.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2018 r. do godz. 12.00 (południe czasu obowiązującego w Brukseli).

Szczegółowe informacje nt. uprawnionych wnioskodawców, działań i oczekiwanych rezultatów, jak również budżetu i kryteriów udzielania dotacji znajdziecie Państwo w zaproszeniu do składania wniosków (EACEA/27/2017)

Wytyczne dla wnioskodawców wraz z elektronicznym formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie internetowej: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

data wydarzenia: od 2017-10-14 do 2018-01-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.