DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Uchwalono program współpracy z organizacjami na 2018 r.

Rada Warszawy uchwaliła roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Fot. Rafał Gębura, warszawa.ngo.pl

19 października 2017 r., podczas LVI sesji Rady m.st. Warszawy, radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Najważniejsze zmiany w Programie Współpracy na 2018

 1. Zmiany w nazewnictwie: wprowadzono pojęcie „ciał społecznych” na określenie komisji dialogu społecznego (KDS) oraz Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP). Ponadto pojęcie komisje dialogu społecznego odnosić się do ogółu komisji, które dzielą się na: branżowe (działające przy biurach) BKDS i dzielnicowe – DKDS.

 2. Zamiast Forum Dialogu Społecznego – pojawiło Forum Komisji Dialogu Społecznego, którego głównym zadaniem ma być wymiana informacji, komunikacja i wspieranie współpracy między poszczególnymi ciałami dialogu; będzie to rodzaj stałej konferencji i platformy wymiany doświadczeń. Wsparciem organizacyjnym Forum będzie SCWO.

 3. Zmieniono definicję zasady partnerstwa, dodając element zbudowania zaufania między Urzędem a NGO.

 4. Określono priorytety działań na 2018, którymi (oprócz priorytetów branżowych, określonych w planach i strategiach) w skrócie są to: lepsze konsultacje z NGO, wzrost świadomości nt. NGO w społeczeństwie oraz wdrożenie rekomendacji z procesu debaty na temat dialogu obywatelskiego.

 5. Z rozdziału dot. współpracy finansowej szczegółowe zapisy dotyczące konkursów dotacyjnych zostały przeniesione do tzw. procedury konkursowej (zarządzenia Prezydenta dot. konkursów dotacyjnych).

 6. Właściwe merytorycznie KDS-y będą będą opiniować miejskie i dzielnicowe projekty konkursów dotacyjnych dla NGO.

 7. Wprowadzono szereg zmian dotyczących funkcjonowania komisji dialogu społecznego (branżowych i dzielnicowych):

  • W skład komisji mogą wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta (np. OSIR-y, domy kultury), mają jedynie głos doradczy.

  • Podmiot (NGO lub jednostka organizacyjna), który chciałby dołączyć do KDS musi złożyć oświadczenie, a prawo głosu zyskuje od następnego posiedzenia.

  • KDS ustalają (lub aktualizują) regulamin pracy komisji do 28 lutego 2018 r.

  • KDS tworzą zarys planu pracy komisji, również do 28 lutego 2018 r. Zostanie on upubliczniony na stronie UM.

  • Przewodniczący KDS jest zobowiązany do 28 lutego 2018 r. zweryfikować (urealnić) skład członków komisji.

  • Kadencja władz (przewodniczącego i prezydium) komisji trwa dwa lata.

  • Do warunków rozwiązania komisji dialogu społecznego dodano zapis, że KDS może być rozwiązana także wtedy, gdy nie dostarczy sprawozdania z działalności za dany rok kalendarzowy do 30 czerwca 2019 roku.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo


źródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.