DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin w centrum Europy Wschodniej, czyli Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Początek jesieni to czas, kiedy do Lublina przyjeżdżają praktycy współpracy rozwojowej i transgranicznej. Tysiące spotkań dyplomatów, ekspertów, samorządowców i przedstawicieli sektora ngo ma zaowocować tym, że choć część problemów trapiących tę część Europy zostanie rozwiązana. Rozpoczyna się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej.

Wiadomość archiwalna

A A A

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Kongres jest organizowany w ramach działalności Centrum Kompetencji Wschodnich (CKW) – programu realizowanego przez Miasto Lublin i Samorząd Województwa Lubelskiego. Zadaniem CKW jest sieciowanie i inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej.

Przez dwa dni (25-26 września) ponad 1000 uczestników z kilkunastu państw Europy w dniach będzie dyskutować o najbardziej palących problemach tej części kontynentu. Podczas wydarzenia Lublin otrzyma także prestiżową nagrodę Rady Europy, przyznaną za wzorową współpracę międzynarodową i działania proeuropejskie. Tego rodzaju wydarzenie ma również wspomagać realizację partnerskich projektów z dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego.

W tym roku Uczestnicy Kongresu z Austrii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii wezmą udział w 40 panelach dyskusyjnych w ramach 11 linii programowych. Dyskusje i debaty ekspertów, intelektualistów i praktyków odbędą się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wykłady inauguracyjne wygłoszą: prof. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Refat Czubarow – przywódca krymskich Tatarów.

W tegorocznym Kongresie udział potwierdzili:

● Ryszard Czarnecki – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego,

● Małgorzata Gosiewska – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych,

● prof. dr hab. Waldemar Sługocki – Senator RP, zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i UE,

● Iurie Bodrug – Ambasador Mołdawii w Polsce

● Margulan Baimukhan – Ambasador Kazachstanu w Polsce

● Jan Piekło – Ambasador RP na Ukrainie,

● Vasyl Poluyko – Wiceminister Ochrony Środowiska Ukrainy,

● Pavol Demeš – były Minister Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej w latach 1991–1992,

● William Tompson – Dyrektor Eurazjatyckiej Sekcji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

● Sławomir Nowak – Prezes Ukraińskiej Państwowej Agencji Drogowej (Ukravtodor)

● dr Mykola Riabchuk – laureat nagrody polsko-ukraińskiego pojednania,

● dr inż. Karl Schmidt – Radca handlowy ambasady austriackiej,

● dr Bogumiła Berdychowska – specjalistka od relacji polsko-ukraińskich

Dyskusje odbędą się w następujących liniach programowych:

● „Demokracja lokalna” – Jedną z ważniejszych reform, które należy w krótkim czasie przeprowadzić w Ukrainie, jest decentralizacja władzy. Zarówno polskie samorządy, jak i organizacje pozarządowe na różne sposoby wspierają budowę społeczeństwa obywatelskiego u naszego wschodniego sąsiada. Niewątpliwym wsparciem jest możliwość wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju lokalnym i poprawy efektywności zarządzania. O skutecznym zarządzaniu, wspieraniu procesów decentralizacji, doświadczeniach budowania demokracji lokalnej oraz sieciowaniu samorządowej współpracy międzynarodowej teoretycy i praktycy podejmą dyskusję, na ile efektywne okazały się dotychczasowe, podjęte już działania i rozwiązania w tym obszarze. Istotna będzie również ocena wsparcia Unii Europejskiej w dostępnych programach współpracy transgranicznej.

● „Niemcy – Polska – Ukraina" – Dyskusja na temat stosunków w trójkącie Niemcy-Polska-Ukraina będzie składała się z trzech części: 1) pierwsza dotyczyć będzie kwestii trudnych relacji historycznych między Niemcami i Polską oraz Polską i Ukrainą. Podjęta zostanie próba możliwie obiektywnego spojrzenia na te stosunki i zarekomendowania rozwiązań mających służyć przyszłym poprawnym stosunkom między tymi państwami; 2) druga związana będzie z (geo)polityką – ze zmianami, jakie zaszły na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej wskutek procesów integracji europejskiej państw tego obszaru, oraz z perspektywą stosunków UE-Europa Wschodnia; 3) w trzeciej natomiast zaprezentowany zostanie temat bezpieczeństwa obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Podjęta zostanie próba ukazania sytuacji międzynarodowej Ukrainy w kontekście aneksji Krymu przez Rosję, konfliktu zbrojnego na Donbasie oraz reakcji ze strony Europy. Z jednej strony położony zostanie nacisk na kwestie geopolityczne, z drugiej podjęta zostanie również próba ukazania implikacji działań Rosji na płaszczyźnie bezpieczeństwa – nie tylko dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale również dla państw obszaru poradzieckiego.

● "Mobilność" – Rozwój zrównoważonego transportu i mobilności miejskiej to duże wyzwanie dla samorządów w kontekście coraz większego ruchu samochodowego i problemów z tym związanych. Skuteczne zarządzanie transportem publicznym oraz wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, a także tworzenie przyjaznych przestrzeni bez barier architektonicznych, stanowią o atrakcyjności nowoczesnego miasta dla mieszkańców. W ramach paneli tematycznych omówione zostaną interaktywne i wizualne prezentacje danych i analiz dotyczących mobilności, aspekty transportu aglomeracyjnego i regionalnego oraz polskie doświadczenie z kierowania ukraińskimi drogami i kolejami. Planowana jest również w ramach imprez towarzyszących wycieczka terenowa przy wykorzystaniu Lubelskiego Roweru Miejskiego.

● "Innowacje i biznes" – Linia zainspiruje przedstawicieli nauki i biznesu z krajów Partnerstwa Wschodniego do myślenia w perspektywach rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywności wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach i administracji publicznej. Będzie z jednej strony miejscem wysłuchania wykładów i opinii praktyków, którzy osiągnęli sukces w dziedzinie innowacyjności, jak również stanowić płaszczyznę wymiany poglądów i idei pomiędzy ludźmi nauki a światem biznesu.

● "Turystyka" – Linia programowa poświęcona turystyce w ramach tegorocznego Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej poruszać będzie tematy związane z tworzeniem atrakcyjnej, nowoczesnej oraz odpowiadającej na potrzeby rynku miejskiej oferty turystycznej. Udział ekspertów pozwoli na zebranie wiedzy na temat teoretycznych podstaw tworzenia nowoczesnych projektów turystycznych oraz omówienie przykładowych, wzorcowych rozwiązań. Debaty, prowadzone w ramach każdej z trzech propozycji tematycznych, mają na celu ocenę kierunku rozwoju i jakości miejskiej oferty turystycznej. Uczestnicy turystycznej linii programowej postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak się wyróżnić, by przetrwać na rynku usług turystycznych?

● "Polityka i bezpieczeństwo" – Ochrona porządku konstytucyjnego i interesów narodowych jest ważnym zadaniem każdego państwa, tym bardziej przechodzącego trudne procesy zmian systemowych. Państwa obszaru Europy Środkowo-Wschodniej trapią głębokie podziały polityczne, społeczne, etniczno-kulturowe, regionalne i wyznaniowe, które stają się zarzewiem konfliktów o różnej intensywności. Konflikty zbrojne w państwach Europy Wschodniej stanowią często element rozgrywki geopolitycznej mocarstw, prowadząc do utraty suwerenności i integralności terytorialnej. Nakłada się na to proces integracji europejskiej potwierdzony podpisanymi umowami stowarzyszeniowymi oraz o wolnym handlu. W ich ramach kraje regionu otrzymują wsparcie Unii Europejskiej we wprowadzaniu reform. Najważniejsze zagadnienia poruszane w tej linii to: interesy mocarstw w Europie Wschodniej, geopolityczne orientacje państw oraz szara strefa bezpieczeństwa w Europie Wschodniej.

● "Nauka i edukacja" – Linia programowa obejmuje zagadnienia związane z nauką i edukacją w Europie Środkowej i Wschodniej, w szczególności koncentrując się na problematyce: reformy szkolnictwa powszechnego i wyższego w państwach regionu, współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki i edukacji, upowszechniania innowacyjnych projektów i programów edukacyjnych i badawczych o charakterze transnarodowym, roli edukacji formalnej i nieformalnej w transformacji ustrojowej, gospodarczej oraz zmianie społecznej w Europie Wschodniej. Linia „Nauka i edukacja” prezentuje również problemy środowisk aktywnych w dziedzinie nauki i szkolnictwa, w tym młodych naukowców i nauczycieli oraz studentów; linia wspiera te środowiska w nawiązywaniu współpracy regionalnej i globalnej oraz tworzy przestrzeń do dyskusji nad ich rozwojem.

● "Kultura" – Mimo postępującej integracji krajów członkowskich UE z Europy Środkowej oraz reform w krajach Europy Wschodniej, wciąż w wielu obszarach działalności publicznej spotykamy się z różnicami utrudniającymi komunikację i współpracę z Europą Zachodnią. Czy powinniśmy implementować wszystkie rozwiązania „Zachodu”? A może powinniśmy uczyć się od siebie nawzajem, podpatrywać rozwiązania i dostosowywać aktywnie sprawdzone skrypty do realiów lokalnych? Jedno jest pewne – w czasach wzrastających i na Wschodzie i na Zachodzie tendencji nacjonalistycznych i ksenofobicznych środowiska kultury powinny podejmować wszelkie możliwe wysiłki, celem utrzymania międzynarodowej współpracy i integracji, promując otwartość na różnorodność i ciekawość innego, zaś politycy i przedstawiciele administracji na wszelkich szczeblach powinni widzieć w środowisku kultury sprzymierzeńców w promowaniu pozytywnych wymiarów różnorodności.

● "Modele pojednania" – Cykl spotkań i debat bejmujący zagadnienia pamięci, historii konfliktów, pozytywnych przemian ustrojowych, refleksji nad postawami ludzkimi, aktualnymi wyzwaniami edukacji międzykulturowej, wspólnego poszukiwania modeli porozumień w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przykładów indywidualnej pomocy drugiemu człowiekowi. W tym roku w główne tematy linii wpisują się m.in.: pojednanie polsko-niemieckie, polsko-ukraińskie w perspektywie badaczy i świadków czasu, transfer dobrych praktyk, diagnoza społeczna poświęcona refleksji nad obecną mową nienawiści, czyli grożącym kryzysem pojednania lub być może de facto kryzysem przywództwa (społecznego, politycznego, duchowego itd.). Wystąpią goście z Armenii, Białorusi, Litwy, Niemiec, Polski, Ukrainy.

● "Równość” – Równość jest jednym z kluczowych zagadnień w filozofii społecznej oraz myśli społeczno-politycznej. Głównym założeniem idei równości jest to, że wszyscy powinni posiadać identyczne szanse życiowe oraz, że prawa danej jednostki nie powinny być ograniczone w stosunku do innych jednostek. Najważniejszym elementem tej linii będą kwestie dotyczące równości w życiu publicznym. W dyskusji wezmą udział m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych na co dzień zajmujących się tą tematyką, a także osoby reprezentujące instytucje samorządowe.

● Seminarium OECD – Linia programowa realizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przy współpracy z OECD.

– Kongres na stałe wpisał się w kalendarz istotnych wydarzeń związanych z Partnerstwem Wschodnim oraz stanowi ważną platformę dialogu wielu środowisk. To przedstawiciele światowych organizacji międzynarodowych, NGO, kultury, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz dziennikarze i twórcy z tej części Europy. Misją Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej jest inspirowanie współpracy ponad granicami, a wymiana wiedzy i doświadczeń nt. współpracy pomiędzy Unią Europejską i krajami leżącymi za jej wschodnią granicą. Jestem dumny, że tegoroczna, 6. już edycja Kongresu zostanie uświetniona najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Radę Europy. Cieszę się, że w roku świętowania jubileuszu 700 lat nadania naszemu miastu praw miejskich, to właśnie Lublin został uhonorowany tą nagrodą – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Nagroda Europy 2017

Czym jest wspomniana przez Krzysztofa Żuka Nagroda Europy 2017? To najwyższy szczebel w 4-stopniowej skali nagród przyznawanych corocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy miastu, które jest najbardziej aktywne w promowaniu ideałów europejskich. Wcześniej Lublin otrzymał Dyplom Europejski (2007), Honorową Flagę Rady Europy (2008), Honorową Odznakę Rady Europy (2013). Co roku nagroda trafia tylko do jednego miasta w całej Europie i poprzedzona jest trzystopniową wieloletnią kwalifikacją.

Lublin jest piątym polskim miastem, który otrzymał to wyróżnienie od Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Zgodnie z opinią podkomisji ds. Nagrody Europy – Lublin ogromnie rozwinął swoją współpracę międzynarodową i wyróżnił się działaniami z miastami partnerskimi, wykazał więzi z zagranicznymi społecznościami lokalnymi, ale także był organizatorem wydarzeń proeuropejskich.

Komitet przyznał wyróżnienie m.in. za organizowanie szeregu uroczystości celebrujących Dzień Europy (jak np. symulacja sesji Parlamentu Europejskiego dla młodzieży) czy imprez kulturalnych (Noc Kultury, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca, Carnaval Sztukmistrzów) oraz corocznych edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, a także za zasługi miasta w wysyłaniu konwojów humanitarnych do Gruzji i na Ukrainę.

Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

źródło: lublin.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.