DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Co nowego w warszawskim Programie Współpracy na 2018?

Do 4 sierpnia 2017 trwają konsultacje projektu Programu współpracy na rok 2018. Program Współpracy to corocznie uchwalany przez Radę Miasta dokumentu, regulującego współpracę między Urzędem m.st. Warszawy a organizacjami pozarządowymi. Tym razem proponowane zmiany są wyjątkowo duże - zobacz jakie!

Wiadomość archiwalna

A A A

2017-07-02, 02.48

Konsultacje rocznego programu współpracy odbywają się co roku od kilkunastu lat. Zmiany miały zwykle charakter porządkujący, doprecyzowujący i nie budziły większych emocji. Jednakże tym razem propozycje nowych zapisów są wyjątkowe. Propozycje są rezultatem blisko rocznego procesu „Debaty o ciałach dialogu”, który był prowadzony z wieloma warszawskimi NGO. Co prawda nie wydyskutowano tego, że należy przeprowadzić radykalną rewolucję (choć i takie głosy padały), jednakże i tak zaproponowane zmiany mogą zmienić zasady dialogu Urząd – NGO.

 

Najważniejsze zmiany w projekcie Programu Współpracy na 2018

 1. Zmiany w nazewnictwie: wprowadzono pojęcie „ciał społecznych” – na różnego rodzaju podmioty społeczne, w skład których wchodzą przedstawiciel NGO oraz które współpracują z Urzędem m.st. Warszawy w bardzo różnych sprawach (np. Rada Seniorów, Społeczna Rada Kultury). Ponadto pojęcie komisje dialogu społecznego odnosić się ma do ogółu komisji, które dzielą się na: miejskie (działające przy biurach) MKDS i dzielnicowe – DKDS.
   
 2. Zamiast Forum Dialogu Społecznego – pojawiło Forum Ciał Dialogu, które ma być rodzajem stałej konferencji i platformy wymiany doświadczeń między komisjami i przedstawicielami organizacji. Wsparciem organizacyjnym Forum ma być SCWO.
   
 3. Zmieniono definicję zasady partnerstwa, dodając element zbudowania zaufania między Urzędem a NGO.
   
 4. Określono priorytety działań na 2018, którymi (oprócz priorytetów branżowych, określonych w planach i strategiach). W skrócie są to: lepsze konsultacje z NGO, wzrost świadomości nt. NGO w społeczeństwie oraz wdrożenie rekomendacji z procesu Debaty.
   
 5. Z rozdziału dot. współpracy finansowej szczegółowe zapisy dotyczące konkursów dotacyjnych zostały przeniesione do tzw. procedury konkursowej (zarządzenia Prezydenta dot. konkursów dotacyjnych).
   
 6. Zaproponowano, by przedstawiciele NGO, wchodzący w skład ciał społecznych, mogli opiniować projekty konkursów dotacyjnych dla NGO.
   
 7. Wprowadzono szereg zmian dotyczących funkcjonowania komisji dialogu społecznego (miejskich i dzielnicowych):
 1. W skład komisji mogą wchodzić przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta (np. OSIR-y, domy kultury); nie mogą brać udziału w głosowaniu na przedstawicieli NGO do komisji oceniających oferty konkursowe
 2. Podmiot (NGO lub jednostka organizacyjna), który chciałby dołączyć do KDS musi złożyć oświadczenie, a prawo głosu zyskuje od następnego posiedzenia.
 3. Należy wypracować (lub zaktualizować) regulamin pracy komisji do 28 lutego 2018
 4. Należy stworzyć zarys planu pracy komisji – zostanie upubliczniony na stronie UM.
 5. Należy zweryfikować (urealnić) członków komisji do 28 lutego 2018.
 6. Kadencja przewodniczącego komisji trwa dwa lata.
 1. Dookreślono i dodano warunki rozwiązania komisji dialogu społecznego. KDS może być rozwiązana także wtedy, gdy:
 1. komisja nie dostarczy sprawozdania z działalności za dany rok kalendarzowy do 30 czerwca 2019 roku;
 2.  średnia frekwencja na spotkaniach w danym roku kalendarzowym  będzie mniejsza niż minimalna liczba podmiotów wymaganych do powołania komisji;
 3. we współpracy komisja nie przestrzega zasad współpracy.

 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się 26 czerwca 2017 roku w Warsztacie, prowadzone przez Pełnomocniczkę Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ewę Kolankiewicz. Wzięło w nim udział ok. 50 przedstawicieli i przedstawicielek NGO.

Konsultacje trwają do 4 sierpnia, swoją opinię można wyrazić za pośrednictwem strony konsultacje.um.warszawa.pl.

Planuje się, że przyjęcie programu przez Radę m.st. Warszawy nastąpi 19 października 2017.

W załączniku pod tą wiadomością: projekt Programu współpracy na 2018 oraz formularz zgłoszeniowy.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo


źródło: inf. własna (warszawa.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.