DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Nowelizacja pożytku weszła w życie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie weszła w życie 25 marca 2017 r. Do najważniejszych zmian należą m.in.: usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, a sądami rejestrowymi, doprecyzowanie zasad składania sprawozdań oraz terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla OPP.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-03-30, 11.08

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego poinformował, że ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2017 poz. 573) opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 17 marca 2017 r. weszła w życie w dniu 25 marca 2017 r.

Do najważniejszych zmian należą:

- usprawnienie procedury wymiany informacji pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, będącym dysponentem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, a sądami rejestrowymi; w szczególności zobowiązuje sądy rejestrowe do przekazania informacji na temat daty doręczenia i uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego utratę statusu organizacji pożytku publicznego.Data doręczenia postanowienia o utracie statusu organizacji pożytku publicznego jest konieczna do prawidłowego określenia kwoty niewydatkowanych środków pochodzących z 1% należnego podatku. Organizacja zobowiązana jest, na podstawie art. 22 ust. 7 pkt 1 obowiązującej ustawy, poinformować ministra o wysokości niewydatkowanych na dzień wydania postanowienia w sprawie utraty statusu opp środków finansowych pochodzących z 1% podatku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego postanowienia;

- doprecyzowanie zasad składania sprawozdań przez organizację pożytku publicznego po raz ostatni za rok, w którym utraciła status organizacji pożytku publicznego;

- doprecyzowanie terminu na złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla organizacji pożytku publicznego, których rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym. Organizacja taka będzie zobowiązana złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który składane są sprawozdania;

- racjonalizacja zasad tworzenia przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez uwzględnienie w ww. wykazie organizacji pożytku publicznego, która wykaże, że niezamieszczenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego w terminie ustawowym, nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych;

- rozszerzenie katalogu źródeł przychodów Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego o odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (tzw. over night-y).

POBIERZ DOKUMENT (Dz.U. 2017 poz. 573)


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


"racjonalizacja zasad"??? - 2017-03-30, 13:57
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.