DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Program Erasmus+: nabory wniosków w 2016 r.

Komisja Europejska opublikowała 20 października 2015 r. zaproszenie do składania wniosków w Program Erasmus+ na 2016 r. Informacje dostępne są w języku polskim.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl

2015-10-22, 09.47
http://www.sxc.hu/photo/1166357

Zaproszenie do składania wniosków 2016 – EAC/A04/2015
Program Erasmus+
(2015/C 347/06)

1. Wprowadzenie i cele

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 (1) ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz na rocznych programach prac programu Erasmus+ na 2015 r. i 2016 r. Program Erasmus+ obejmuje lata od 2014 do 2020. Ogólne i szczegółowe cele programu Erasmus+ wymieniono w art. 4, 5, 11 i 16 rozporządzenia.

2. Działania

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób

 • mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus
 • wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 • partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • sojusze na rzecz wiedzy
 • sojusze na rzecz umiejętności sektorowych
 • budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego
 • budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk

 • usystematyzowany dialog: spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

Działania „Jean Monnet”

 • katedry „Jean Monnet”
 • moduły „Jean Monnet”
 • centra doskonałości „Jean Monnet”
 • wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń
 • sieci „Jean Monnet”
 • projekty „Jean Monnet”

Sport

 • współpraca partnerska
 • małe partnerstwa współpracy
 • niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

3. Kwalifikowalność

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa (2):

Wymienione poniżej państwa mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,
 • państwa kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

4. Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 1 871,1 mln euro:

 • kształcenie i szkolenie: 1 645,6 mln euro (3)
 • młodzież: 186,7 mln euro
 • działania „Jean Monnet”: 11,4 mln euro
 • sport: 27,4 mln euro

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział jest orientacyjny i może ulec zmianie zgodnie z rocznym programem prac programu Erasmus+. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku uprasza się o systematyczne sprawdzanie rocznych programów prac programu Erasmus+ i zmianami do nich, opublikowanymi na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm pod względem dostępnego budżetu dla każdego z działań objętych zaproszeniem do składania wniosków.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników, jak rodzaj projektu i liczba zaangażowanych partnerów.

5. Termin składania wniosków

Wszystkie określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży - 2 lutego 2016 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia - 2 lutego 2016 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży - 26 kwietnia 2016 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży - 4 października 2016 r.
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus - 18 lutego 2016 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego - 1 kwietnia 2016 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży - 2 lutego 2016 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży - 26 kwietnia 2016 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży - 4 października 2016 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych - 26 lutego 2016 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego - 10 lutego 2016 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży - 2 lutego 2016 r.; 1 lipca 2016 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą - 2 lutego 2016 r.; 26 kwietnia 2016 r.; 4 października 2016 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty - 25 lutego 2016 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 - 21 stycznia 2016 r.
 • Współpraca partnerska niepowiązana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 - 12 maja 2016 r.
 • Małe partnerstwa współpracy - 12 maja 2016 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 - 21 stycznia 2016 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2016 - 12 maja 2016 r.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

6. Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ pod adresem: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm.

Przewodnik po programie Erasmus+ jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.
 

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50.
(2) Z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla organizacji na całym świecie.
(3) Kwota ta obejmuje środki na rzecz międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego (276,5 mln euro ogółem).


Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: http://erasmusplus.org.pl

Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

miejsce: Unia Europejska +
data wydarzenia: od 2015-10-22 do 2016-10-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.